Medarbetare

_DSC7919.jpg
 
 
7782bw.jpg

IA SVEGER - ADVOKAT

Efter avslutade gymnasiestudier på Östra Real i Stockholm under 1980-talet studerade Ia Sveger franska och litterära ämnen under tre års tid på universiteten i Rennes och Sorbonne / Paris. Ia Sveger tog sin jur.kand-examen vid Stockholms universitet i början av 1993 och började direkt att arbeta som biträdande jurist på advokatfirman Wellton i Stockholm. Under studietiden på juristlinjen praktiserade Ia på en fransk-svensk advokatbyrå i Paris och har därefter arbetat med svensk-franska ärenden, främst inom familjerätt. Ia Sveger har även annan internationell erfarenhet av familjerättsliga tvister. 

Ia Sveger blev ledamot i Sveriges advokatsamfund den 9 oktober 1998 och startade egen advokatfirma den 1 januari 2003. Den 4 juli 2012 registrerades Ia Sveger som advokat i Paris advokatsamfund, med stöd av CE/95/5 och öppnade samtidigt en filialverksamhet i Frankrike.

Ia Sveger har på begäran av Advokatsamfundet varit behjälplig i remissyttrande R 2012/0158 avseende ändring i brottet egenmäktighet med barn, Brottsbalkens 7 kap 4 §. Ia Sveger undervisar dessutom biträdande jurister och advokater i familjerätt.

Ia Sveger blev medlem i IAFL (tidigare I.A.M.L.), International Academy of Family Lawyers, år 2010 och har därefter flitigt anlitats i internationella familjerättsliga tvister världen över. 

Ia Sveger har bred erfarenhet av domstolsprocesser inom familjerätt och familjerelaterade brottmål och har under sin karriär drivit två uppmärksammade mål i Högsta Domstolen, NJA 2007 s. 382 och NJA 2015 s. 702. Det första prejudikatet rör vårdnaden om ett barn på grund av föräldrarnas samarbetssvårigheter. Det senare prejudikatet rör det så kallade ”Balkongmålet” där Ia Sveger, såsom målsägandebiträde för en kvinna, på egen hand drev ett mål avseende mordförsök och skadestånd för prövning i Högsta domstolen. Båda målen innebar framgång för klienten.

Sedan 1 september 2017 drivs verksamheten med advokat Minna Boström i advokatfirman Sweger och Boström KB.


8004bw.jpg

MINNA BOSTRÖM - ADVOKAT

Minna Boström tog sin jur.kand examen vid Stockholms universitet 2007.

Sedan 2007 har Minna Boström tjänstgjort på Advokatfirman Sweger & Boström och Minna Boström blev ledamot i Sveriges advokatsamfund i september 2012.

Minna Boström är verksam inom byråns samtliga rättsområden.

lotta-arnborger.jpg

lotta arnborger - ADVOKAT

Advokat Lotta Arnborger tog sin examen från Stockholms universitet år 1992 och arbetade därefter på Birgitta Melanders Advokatbyrå under ett par år. Därefter har hon arbetat på bland annat Unicef. Lotta Arnborger har varit verksam på advokatfirman Sweger sedan 2013.

Lotta Arnborger arbetar inom familjerättens samtliga område men även brottmål och då som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vill du komma i kontakt med Lotta Arnborger direkt kan du skicka ett e-postmeddelande till lotta.arnborger@sblaw.se

 
 
7732bw.jpg

theres lindberg - ADVOKAT

Advokat Theres Lindberg har arbetat på Advokatfirman Sweger & Boström sedan januari 2013. 

Hon studerade vid Uppsala universitet och tog sin juristexamen våren 2012. Efter sin examen arbetade Theres på Socialstyrelsen innan hon påbörjade sin anställning på Advokatfirman Sweger & Boström. Theres blev ledamot i Sveriges advokatsamfund i december 2017. 

Theres arbetar inom familjerättens samtliga områden – såsom exempelvis ombud i vårdnads-, boende- och umgängesärenden, och ombud i bodelningstvister och arvstvister. Hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt som ombud i socialrättsliga ärenden.

Theres är lösningsorienterad och inkännande. För henne är det en självklarhet att sätta klientens intresse i första hand samtidigt som hon, när det är barn inblandade, alltid försöker hitta en lösning som på bästa sätt tillgodoser barnens bästa.

7690bw.jpg

ninnie eriksson-laukkonen - ADVOKAT

Advokat Ninnie Eriksson-Laukkonen tog sin examen från Stockholms universitet år 2010. Under sina studier arbetade hon deltid på advokatfirman Sweger och efter examen arbetade hon ett par år som biträdande jurist på advokatfirman. Därefter gjorde hon notarietjänstgöring och arbetade som föredragande på Förvaltningsrätten i Stockholm och på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. År 2016-2018 arbetade hon på Stockholms familjerättsadvokat. Hennes erfarenhet från hennes arbete domstol är en stor fördel i rollen som ombud. 

Ninnie Eriksson-Laukkonen arbetar inom familjerättens samtliga områden, med brottmål och socialrätt. Hon är specialiserad på tvister om vårdnad, boende, umgänge samt bodelningar. Ninnie Eriksson-Laukkonens arbete präglas av hennes engagemang, professionalitet och klientens bästa i alla lägen.

Ninnie Eriksson-Laukkonen åtar sig gärna uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Vill du komma i kontakt med Ninnie Eriksson-Laukkonen direkt kan du skicka ett e-postmeddelande till ninnie.eriksson@sblaw.se

5274bw.jpg

NICOLE SMITH - advokat

Advokat Nicole Smith tog sin Juristexamen från Stockholms universitet den 5 februari 2015 och har arbetat på Advokatfirman Sweger & Boström KB (tidigare Advokatfirman Sweger AB) sedan dess. 

Nicole Smith blev antagen av Sveriges Advokatsamfund den 24 januari 2019.

Nicole Smith arbetar inom familjerättens samtliga områden med bland annat bodelningar, vårdnadstvister samt mål om bortförande av barn enligt Haagkonventionen. Nicole Smith arbetar även med brottmål och socialrätt. 

Om du vill komma i kontakt med Nicole Smith direkt kan du skicka ett e-mail till nicole.smith@sblaw.se.

 
 
5255bw.jpg

Elsa karlefors - biträdande jurist

Biträdande jurist Elsa Karlefors tog sin examen från Uppsala universitet våren 2017. Under sin tid på universitet var hon engagerad i flera studentorganisationer, bland annat styrelseledamot i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse.

Elsa Karlefors har arbetat på Advokatfirman Sweger & Boström KB sedan våren 2015, inledningsvis som sekreterare / assistent och därefter gjorde hon praktik vid byrån. Under våren 2016 gjorde Elsa Karlefors praktik vid Justitiedepartementet.

Elsa Karlefors arbetar inom familjerättens samtliga områden, brottmål och socialrätt. Elsa Karlefors har även engagerat sig i frågan avseende näthat. Om du vill komma i kontakt med Elsa direkt kan du maila till elsa.karlefors@sblaw.se


7674bw.jpg

mathilda göransson - biträdande jurist

Biträdande jurist Mathilda Göransson tog juristexamen vid Uppsala Universitet år 2014. Under studietiden studerade Mathilda även vid University of Iceland och gjorde praktik på Sveriges ambassad i Reykjavik.

Efter examen arbetade hon som handläggare på Kronofogdemyndigheten respektive Migrationsverket och därefter gjorde hon notarietjänstgöring på Attunda tingsrätt. Dessa år gav Mathilda erfarenhet av såväl migrationsrätt som brottmål och tvistemål vilket hon nu har stor nytta av i sitt arbete på advokatbyrån. Hon har också engagerat sig ideellt i bl. a. Röda Korsets verksamhet ”Träna svenska”.

Sedan år 2017 arbetar Mathilda som biträdande jurist på Advokatfirman Sweger och Boström. Mathilda är verksam inom byråns samtliga rättsområden men är särskilt inriktad på brottmål, migrationsrätt och mål om vårdnad, boende och umgänge. Om du vill komma i kontakt med Mathilda direkt kan du maila till mathilda.goransson@sblaw.se

 
 
7623bw.jpg

camilla johansson - ekonomi & administration

Camilla Johansson tog sin examen inom företagsekonomi från Stockholms universitet år 2014. Camilla tillhör byråns administrationsavdelning och är främst ansvarig för ekonomi och verksamhetsutveckling.


8208bw.jpg

charlotte löfberg - ekonomi & administration

Charlotte Löfberg tog socionomexamen vid Stockholms universitet 2003.

Charlotte Löfberg har tjänstgjort som assistent och sekreterare på Advokatfirman Sweger & Boström sedan 2014 och arbetar numera med byråns ekonomi.